अल्पकालीन कर्जा

Interest Rate १५%


क) पाँच लाख भन्दा कम रकमको अल्पकालीन कर्जा प्रदान गरिने विशेष नीतिगत व्यवस्था :
 • अ)    ३५ दिने अल्पकालीन कर्जा:
  ३५ दिन भित्र साँवा र व्याज पुरै चुक्ता गर्ने गरि धितो जमानतमा ०.२५ प्रतिशत सेवा शुल्क र १५  प्रतिशत व्याज लिने गरि अल्पकालीन कर्जा प्रदान गरिने ।
 • आ)    १०० दिने अल्पकालीन कर्जा :
  १०० दिन भित्र साँवा र व्याज पुरै चुक्ता गर्ने गरि धितो जमानतमा ०.५० प्रतिशत सेवा शुल्क र १५ प्रतिशत व्याज लिने गरि अल्पकालीन कर्जा प्रदान गरिने ।
 
ख) कर्जा को व्याज तथा साँवा भुक्तानी सम्बन्धि संसोधित व्यवस्था ः
क्र.सं.  बुझाउने किसिम व्याज दर अवधि
 • १.  मासिक किस्ता (साँवा र व्याज) १३ % ३५ दिन भित्र
 • २.  त्रैमासिक किस्ता (साँवा र व्याज) १४ % १०० दिन भित्र
 • ३.  मासिक व्याज र वार्षिक साँवा (किस्ता) १५ % ३५ दिन भित्र व्याज
 • ४. वार्षिक किस्ता (साँवा र व्याज) थप २ प्रतिशत ४०० दिन
 • ५.  मासिक व्याज मात्र बुझाउने ऋणीले बार्षिक कर्जा नविकरण गर्नुपर्ने छ ।
 • ६.  मासिक व्याज र १ बर्ष भित्र सम्पूर्ण साँवा बुझाएमा कर्जाको व्याज दर १५ प्रतिशत हुनेछ ।
 • ७.  चार लाख भन्दा माथि कर्जा माग गर्दा हितकोष बचत योजनामा समाबेस भईसकेको हुनुपर्नेछ ।
 • ८.   एकाघर परिवारको हकमा कुनै एक सदस्यलाई बाहेक अन्यलाई  अचल धितोमुखि कर्जा लगानी गरिने छैन ।
 • ९.   मासिक व्याज नबुझाउने सदस्यहरुलाई असल ऋणी परिचय पत्र प्रदान गर्नको लागि सूचिकृत गरिने छैन साथै कर्जाको सिमा बृद्धि गरिने छैन ।
 • १०.  प्रत्येक अ.वको आषाढ मसान्त भित्र व्याज अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ यदि नबुझाएको खण्डमा संस्थाले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरुमा कटौती गरिने छ ।
 

संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाउने आधारहरु :

 • १. शेयर सदस्यको व्यावसायको प्रकृति र सम्भावना ।
 • २. घितो जमानतको मुल्याङ्कन -चलन चल्तिको स्थानिय मुल्य र मालपोतको मुल्यलाई आधर मानिने)
 • ३. शेयर सदस्यको विश्वनियता ।
 • ४. शेयर सदस्यको संस्थासंगको विगतको वित्तीय कारोवारको स्थिति ।
 • ५. शेयर सदस्यको आय स्रोत ।
 

आवश्यक कागजपत्रहरु

 • १. जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पुजाको सक्कल र प्रतिलिपी एक प्रति ।
 • २. चालु आ. व. सम्मको तिरो तिरेको सक्कल रसिद र प्रतिलिपी एक प्रति ।
 • ३. संबन्धित गा. वि. स. वा नगरपालिकाबाट धितो सुरक्षणमा रहने जग्गाको चार किल्ला प्रमाणीत पत्र र प्रतिलिपी एक प्रति ।
 • ४. ऋणी सदस्यको फोटो, नागरिकताको सक्कल प्रति र प्रतिलिपी २ प्रति तथा मञ्जुरिनामा दिने भए निजको पनि फोटो, नागरिकताको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपी १ प्रति ।
 • ५. सुरक्षणमा रहने जग्गाको प्रमाणीत फिल्ड नक्सा, ट्रेस नक्सा, कित्ता नक्साको सक्कल प्रति र प्रतिलिपी एक-एक प्रति ।
 • ६. संस्थाले उपलब्ध गराएको ऋण आवेदन फाराम ।
 • ७. धितो सुरक्षणमा रहने जग्गामा घर बनेको भएमा सो घरको प्रमाणित नक्सा पास तथा निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणको सक्कल तथा प्रतिलिपी एक-एक प्रति ।
 • ८. व्यापारिक कर्जाको लागि सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा नं (PAN) र (VAT) को फोटोकपी तथा व्यावसायको अद्यावधिक गरिएको चालु आ. व. को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी ।
 • ९. समय सापेक्ष व्यावसाय र व्यावसायिक कार्ययोजना ।
 • १०. व्यावसायिक दक्षता ।

नोट :

 • १. माथि उल्लेखित कागजपत्रहरु संस्थामा उपलब्ध नभए सम्म ऋण माग फाराम दर्ता गरिने छेन ।
 • २. एकाघर तीन पुस्ते भित्रको धितो जमानत मात्र राखिने । सो भएमा धितो मञ्जुरिनामा दिनेको नागरिकताको फोटोकपी र फोटो १ प्रति समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
 • ३. रु. १,००,०००/- भन्दा माथिको कर्जा लगानीमा एकाघर परिवारको १ जना बालिग सदस्य अनिवार्य रुपमा साक्षी राख्नुपर्नेछ ।


Effective From: -

Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network