व्यापार कर्जा

Interest Rate १३% - १५%


१.     शेयर सदस्यले कर्जा माग गर्दा संस्थाले उपलब्ध गराएको विवरण सहितको ऋण माग फाईल तयार गर्नु पर्नेछ जसको रु. १००/- दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
२.     ऋण माग फाईलमा उल्लेखित गरिएका आवस्यक सम्पूर्णं कागजपत्रहरु अनिवार्यरुपमा संलग्न नगरेसम्म ऋण माग फाराम दर्ता गरिने छैन ।
३.     पूँजी र नियमित बचतको बढिमा १५ गुणा सम्म वा ७,५०,०००/- सम्म घर जग्गा धितो सुरक्षण संस्थाको नाममा रोक्का राखि कर्जा लगानी गरिनेछ ।
४.     रु. ५,००,०००/- भन्दा माथिको कर्जा लगानीमा धितो सुरक्षणमा रहने घर÷जग्गा संस्थाको नाममा दृष्टिबन्धक रोक्का गरिनेछ ।
१३% मासिक सावा र व्याज भुक्तानी
१४% त्रैमासिक सावा र व्याज भुक्तानी
१५% मासिक व्याज भुक्तानी
नियमित नभएमा थप १% लाग्दै जाने छ जग्गा खरिद कर्जा सम्म
१५ प्रतिशत को हकमा चाहि प्रतेक वर्ष नबिकरण गर्ने वा कर्जा चुक्ता हुनुपर्ने छ
 
 

संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाउने आधारहरु ः

१. शेयर सदस्यको व्यावसायको प्रकृति र सम्भावना ।
२. घितो जमानतको मुल्याङ्कन -चलन चल्तिको स्थानिय मुल्य र मालपोतको मुल्यलाई आधर मानिने)
३. शेयर सदस्यको विश्वनियता ।
४. शेयर सदस्यको संस्थासंगको विगतको वित्तीय कारोवारको स्थिति ।
५. शेयर सदस्यको आय स्रोत ।
 

आवश्यक कागजपत्रहरु

१. जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पुजाको सक्कल र प्रतिलिपी एक प्रति ।
२. चालु आ. व. सम्मको तिरो तिरेको सक्कल रसिद र प्रतिलिपी एक प्रति ।
३. संबन्धित गा. वि. स. वा नगरपालिकाबाट धितो सुरक्षणमा रहने जग्गाको चार किल्ला प्रमाणीत पत्र र प्रतिलिपी एक प्रति ।
४. ऋणी सदस्यको फोटो, नागरिकताको सक्कल प्रति र प्रतिलिपी २ प्रति तथा मञ्जुरिनामा दिने भए निजको पनि फोटो, नागरिकताको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपी १ प्रति ।
५. सुरक्षणमा रहने जग्गाको प्रमाणीत फिल्ड नक्सा, ट्रेस नक्सा, कित्ता नक्साको सक्कल प्रति र प्रतिलिपी एक-एक प्रति ।
६. संस्थाले उपलब्ध गराएको ऋण आवेदन फाराम ।
७. धितो सुरक्षणमा रहने जग्गामा घर बनेको भएमा सो घरको प्रमाणित नक्सा पास तथा निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणको सक्कल तथा प्रतिलिपी एक-एक प्रति ।
८. व्यापारिक कर्जाको लागि सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा नं (PAN) र (VAT) को फोटोकपी तथा व्यावसायको अद्यावधिक गरिएको चालु आ. व. को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी ।
९. समय सापेक्ष व्यावसाय र व्यावसायिक कार्ययोजना ।
१०. व्यावसायिक दक्षता ।
 

नोट ः

१. माथि उल्लेखित कागजपत्रहरु संस्थामा उपलब्ध नभए सम्म ऋण माग फाराम दर्ता गरिने छेन ।
२. एकाघर तीन पुस्ते भित्रको धितो जमानत मात्र राखिने । सो भएमा धितो मञ्जुरिनामा दिनेको नागरिकताको फोटोकपी र फोटो १ प्रति समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
३. रु. १,००,०००/- भन्दा माथिको कर्जा लगानीमा एकाघर परिवारको १ जना बालिग सदस्य अनिवार्य रुपमा साक्षी राख्नुपर्नेछ ।


Effective From: -

Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network