बाल बचत योजना

Interest Rate १२%


संस्थाका शेयर सदस्यहरुका नाबालक बालबालिकाहरुका लागि बाल बचतकर्ता सदस्यता प्रदान गर्ने भएको हुनाले उक्त नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्दै आफ्नो संरक्षणमा रहेका सन्ततिहरुलाई समयमै सदस्यता दिलाई आगामी दिनका फाइदाहरु सुनिश्चित गर्न देहाय बमोजिमको बाल बचत योजना मिति २०६५ आषाढ ४ गतेबाट लागू गरिएको छ ।
 
शर्तहरुः–
 • १)    संस्थाका शेयर सदस्यहरुका छोरा–छोरी मात्र बाल बचत सदस्यताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
 • २)    नागरिकताको प्रमाण–पत्र पेश नभएसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने वा मत प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने छैनन् साथै बालिग नभएसम्म साधारण सभामा उपस्थित हुन अनिवार्य गरिने छैन ।
 • ३)    बाल बचतकर्ता सदस्यले बालिग भएपछि मात्र जमानत राखी धितोमुखी कर्जा स्वयम्ले उपभोग गर्न सक्नेछ ।
 • ४)    संस्थाले बाल बचतकर्ता सदस्यहरुको हितलाई ध्यानमा राखी अध्ययनको लागि संरक्षकको धितो जमानतको आधारमा सुविधाजनक शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
 • ५)    बाल बचत सदस्यले कम्तीमा वार्षिक रु २,४००/- वा मासिक रु २००/- का दरले बचत     गर्नुपर्नेछ । बचत रकम बुझाएको मितिबाट ब्याज प्राप्त गर्नेछन् ।
 • ६)    बाल बचतकर्ता सदस्यको जन्मदर्ता प्रमाण–पत्र वा अध्ययन गरेको विद्यालयको उमेर     खुल्ने कुनै प्रमाणित पत्र, दुई प्रति फोटो र संरक्षकको नागरिकता समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
 • ७)    यो बाल बचत शेयर सदस्यता हस्तान्तरण गर्न पाईने छैन । सदस्यता छाडेमा निजको     सम्पूर्ण रकम संरक्षकले फिर्ता लिन सक्नेछ ।
 • ८)    बाल बचत सदस्यलाई कार्यालय व्यवस्थापन रकम छुट गरिनेछ ।
 • ९)    बचतको ब्याजदर संस्थाको नियमानुसार प्रदान गरिनेछ ।
 • १०)    सदस्यता  प्राप्त  गरेको  ५  वर्ष  पूरा  भएका  बाल  बचतकर्ता सदस्यहरु आफैंले उपभोग गर्ने अध्ययन सामग्रीहरु जस्तो कम्प्यूटर, क्याल्कुलेटर आदि खरिद गर्नको लागि तोकिएको सीमासम्मको रकम नाबालक शैक्षिक कर्जाको रुपमा न्यून ब्याजदरमा निजको संरक्षकलाई प्रदान गरिनेछ । यस्तो ऋण रकम बढीमा दुई वर्षको किस्ताबन्दी साँवा अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो सुविधा संरक्षक शेयर सदस्यको संस्थासँग गरेको कर्जा कारोबार विगत दुई वर्षदेखि उत्कृष्ट रहेको हुनु अनिवार्य छ ।
 • ११)    सदस्यता प्राप्त गरेको ५ वर्ष पूरा भएका बाल बचतकर्ता सदस्यहरु बालिग भएको बचतकर्ता सदस्यहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्न शैक्षिक ऋण आवश्यक परेमा तोकिए बमोजिमको ऋण रकम देहाय बमोजिमको ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ ।
    क)    स्वदेशमा अध्ययन गर्न चाहेमा विषय हेरी बढीमा रु. ७,५०,०००/- सम्म ब्याजदर     ७ प्रतिशत
    ख)    विदेशमा अध्ययन गर्न चाहेमा विषय हेरी बढीमा रु. १०,००,०००/- सम्म ब्याजदर     ९ प्रतिशत
 
    यी सबै शैक्षिक कर्जाहरु धितोमुखी हुनेछन् । यस्तो सुविधा संरक्षक शेयर सदस्यको संस्थासँग गरेको कर्जा कारोबार विगत दुई वर्षदेखि उत्कृष्ट रहेको हुनु अनिवार्य छ ।


Effective From: -

Quick Contact

Chardobato,Banepa, Kavre, Nepal
Tel: 011-660494
E-mail: info@jyoticoop.com.np

Downloads

Social Network